Toate categoriile

Limitele efectelor lucrului judecat in materia asigurarilor sociale. Pensie de invaliditate. Încalcarea art.1 din Primul Protocol aditional la CEDO, prin retinerea autoritatii de lucru judecat in pofida existentei unei erori vadite a autoritatii publice, imputabile acesteia. Hotararea in cauza Grobelny c. Polonia

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2023, 21

Autor: jud. Răzvan Anghel, Curtea de Apel Constanţa
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza Grobelny c. Polonia,[1] CEDO a reţinut că a fost încălcat art.1 din Primul Protocol la Convenția Europeană a Drepturilor Omului ca urmare a respingerii de instanţele naţionale a cererii reclamantului de acordare a unei despăgubiri egale cu pensia de invaliditate de care acesta a fost lipsit în mod nelegal, aplicând principiului res judicata, în ciud ...

CEDO. Cauza Văleanu și alții c. României. Menținerea ineficacității mecanismului de restituire în ceea ce privește bunurile confiscate sau naționalizate de regimul comunist, în pofida noilor remedii introduse în temeiul Legii nr. 165/2013, care determină sarcini disproporționate

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2023, 15

Autor: Roxana Maria Căllin
Categorie: Hotărâri importante

Rezumatul hotărârii Secției a IV-a din 8 noiembrie 2022, cererile nr. 59012/17 și alte 29 (paragrafe relevante, traducere de Roxana Maria Căllin, judecător la Tribunalul București)   Contextul general La 12 octombrie 2010, Curtea a adoptat o hotărâre pilot în cauza Maria Atanasiu și alții împotriva României (nr. 30767/05 și 33800/06, 12 octom ...

FERPAR - Bianca Elena Tandarescu

JurisClasor CEDO - Octombrie 2021, 14
Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului şi Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române regretă profund dispariția fulgerătoare dintre noi a doamnei Bianca Elena Ţăndărescu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este nemărginită tristețea ...

Limitele libertăţii de exprimare a avocatului în raport cu activitatea instanţelor judecătoreşti. Neîncălcarea art. 10 din Convenţie prin amenda penală aplicată avocatului şi despăgubirile morale acordate judecătorului vizat de critica ilicită. Cauza CEDO Peruzzi c. Italiei

JurisClasor CEDO - Decembrie 2020, 23

Autor: JurisClasor CEDO
Categorie: Hotărâri relevante

Statutul specific al avocaților îi plasează într-o poziție centrală în administrarea justiției, ca intermediari între justiţiabili și instanțe, ceea ce explică standardele de conduită impuse în general membrilor baroului. În plus, activitatea instanţelor judecătoreşti, care sunt garanţi ai justiției și a căror misiune este fundamentală î ...

Unele probleme privind aplicarea principiului nemijlocirii în cazul modificării compunerii completului de judecată în materie penală

JurisClasor CEDO - Septembrie 2017, 19

Autor: jud. dr. Voicu Puşcaşu
Categorie: Articole de specialitate

Rezumat: Studiul de faţă îşi propune să analizeze incidența principiului nemijlocirii în procesul penal, raportat la situația specifică în care, pe parcursul judecării cauzei, se modifică compunerea completului de judecată. Este supusă analizei atât jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru clarificarea standardului impus sub acest aspect, c& ...

Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Încălcarea dreptului de acces la instanţă prin efectul combinat al jurisprudenţei neunitare privind calitatea procesuală pasivă şi instituirea unui termen de formulare a contestaţiei. Hotărârea CEDO în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 25

Autor: Drd. Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă, pronunţată în cauza Chakalova-Ilieva c. Bulgariei[1], Curtea a reţinut încălcarea art.6 par.1 din Convenţie într-o situaţie în care, pe de o parte, contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de concediere a fost respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesual pas ...

Modificarea condițiilor legale de acordare a pensiei de invaliditate. Împrejurări în care se poate reține încălcarea art.1 din Primul Protocol adițional la Convenție. Hotărârea Marii Camere a CEDO în cauza Béláné Nagy c. Ungariei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 17

Autor: Drd. Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

În data de 13 decembrie 2016, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat mult așteptata hotărâre în cauza Béláné Nagy c. Ungariei[1]. Se poate spune că hotărârea a fost mult așteptată nu doar pentru că audierea publică a avut loc la 16.12.2015 (deci cu aproape un an anterior) dar și pentru că hotărârea camerei[ ...

Aplicabilitatea art. 6 CEDO în privința cererilor de suspendare a executării silite, în special sub aspectul scutirii / reducerii / eşalonării sumelor stabilite cu titlu de cauţiune - decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Eco Invest S.R.L. şi Ilie Bolmadar c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 13

Autor: Claudiu Drăgușin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2016 de Secţia a patra a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza S.C. ECO INVEST S.R.L. şi Ilie BOLMADAR contra României (cerere nr. 60727/10), a fost tranşată o veche divergenţă de jurisprudenţă a dreptului intern românesc în materia scutirii / eşalonării / reducerii cuantumului sumei i ...

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 8 noiembrie 2016 în cauza Zeynep Mercan c. Turciei

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2016, 17

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 8 noiembrie 2016, pronunțată în cauza Zeynep Mercan c. Turciei (cererea nr. 56511/16), dată publicității astăzi, 17 noiembrie 2016,[1] are ca obiect plângerea formulată de un judecător turc arestat în iulie 2016 pentru presupuse legături cu Organizația Teroristă Gulenistă. Curtea a constatat că reclamanta nu a epuizat căile de atac ...

Limitele imunității de jurisdicție a statelor în materia conflictelor de muncă. Încălcarea dreptului de acces la o instanță prin recunoașterea necondiționată a acestei imunități. Hotărârea pronunțată de CEDO în cauza Radunovic și alții c. Muntenegrului

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2016, 17

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă, pronunțată în cauza Radunović și alții contra Muntenegrului[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat respectarea art.6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale raportat la aplicarea principiului imunității de jurisdicție a statelor, evidențiind din nou limitele acestui principiu î ...

12345>>>